Chi tiết về Tác giả

Thị Quỳnh Như, Hồ Cao đẳng Công nghiệp Huế