Chi tiết về Tác giả

Thị Hằng Nga, Nguyễn Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN